Studio za vizualnu komunikaciju
Stil u »Jeziku« (1952–1982)

Stil u »Jeziku« (1952–1982)

Izdanje Katedre za stilistiku pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu